Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.FP-01 - Deklaracje składane do...

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.FP-01 - Deklaracje składane do celów ustalenia zobowiązania podatkowego osób prawnych

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

 

KI.FP-1

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 

2017-06-01

 


Deklaracje składane do celów ustalenia zobowiązania podatkowego osób prawnych


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz 969 zpóźn. zm.)

 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r.Nr 112, poz.1319 z późn.zm.)

 • Uchwała XV.94.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy

  Stanowisko ds .księgowości podatkowej

III

Wymagane wnioski

Wybór wniosku w zależności od rodzaju sprawy:

IV

Wymagane załączniki

 • brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Kserokopia dokumentu własności (Akt notarialny, umowa przenosząca własność)

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Wzór

IX

Uwagi

 • Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędy Gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia

 • Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W przypadku złożenia nieprawidłowej deklaracji organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Marzena Hunek

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót