Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.FP-12 - Wydawanie decyzji w...

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.FP-12 - Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowej ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.FP-12

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2010-08-02

 


Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowej ulgi żołnierskiej w podatku rolnym


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz.1319
  z późn zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowo-Budżetowy
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej lub kserokopia książeczki wojskowej.

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

IX

Uwagi

 • brak

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Dorota Baran

Ewa Flis

Włodzimierz Hofa

 

 

Załączniki:

Powrót