Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Oświata KI.OK-94 - Dowóz uczniów...

Poradnik Interesanta - Oświata

KI.OK-94 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.OK-94

Karta Informacyjna

Wersja nr 2
z dnia 2017-06-06

 


Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli


 

I

Podstawa prawna 

 • art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t. j. Dz.U. z 2016 r .poz. 1943  ze zm./    

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Inspektor ds. oświaty, pok. 12, tel. 81-746-48-44

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka lub skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

 • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Zgodny z KPA.

IX

Uwagi

 • Uprawnieni do skorzystania z dowozu są:

 • Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.

 • Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.

 • Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Inspektorowi ds. kultury i oświaty aktualny plan zajęć ucznia niepełnosprawnego potwierdzony przez przedszkole lub szkołę (ośrodek).


 

 

 

Opracował

Elżbieta Skiba   

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót