Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska KI.ROŚ-20 - Wydawanie decyzji o...

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

KI.ROŚ-20 - Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.ROŚ-20

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2017-06-01

 


Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


 

I

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23,
  z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353, z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury
  stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  pokój nr 23, tel. (081) 7510060 wew. 41

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – wraz z zaznaczeniem tego obszaru.
 • Wypisy z ewidencji gruntów obejmujące teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze. Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku takiego planu

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku

VII

Opłaty

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 205zł
 • Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby 105zł
 • Pełnomocnictwa 17zł, (za każde pełnomocnictwo)
 • Opłata na rachunek bankowy: Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach na nr: 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

IX

Uwagi

 • W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

 

 

Opracował

Jolanta Kotlarek

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót