Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska KI.ROŚ-21 - Przyjęcie zgłoszenia...

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

KI.ROŚ-21 - Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.ROŚ-21

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2017-06-01

 


Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków


 

I

Podstawa prawna 

 • Art. 152 i 153 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. nr 130 poz. 880);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 2014r., poz.1800 ze zm.)
 • Część I pkt. 13 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury
  stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  pokój nr 23
  tel. 81 751 00 60 wew. 41

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • Oświadczenie kierownika budowy

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do miesiąca

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120zł
  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

IX

Uwagi

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

 

 

 

Opracował

Jolanta Kotlarek

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót