Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska KI.F-129 - Deklaracja o wysokości...

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

KI.F-129 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.F-129

Karta Informacyjna

Wersja nr 4
z dnia 2017.06.01

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.
  poz.0.250 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.201, z późn.
  zm.)

 • Uchwała Nr XI.73.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o
  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy
 • Stanowisko ds. wymiaru. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  e-mail: wolka@bazagmin.pl

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Określane w ramach czynności sprawdzających w przypadku nieprawidłowoścw deklaracji

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

KTO SKŁADA (OBOWIĄZEK)

 • Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób i jednostek posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością (mieszkańcy, firmy)

KIEDY SKŁADAMY

 • Dla mieszkańców deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (opłata od ilości osób zamieszkujących)
 • Dla firm i innych nieruchomości niezamieszkałych deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (opłata od ilości i wielkości pojemników)
 • Zadeklarowaną kwotę opłaty za nieruchomości zamieszkałe stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty od osoby zaś przy nieruchomości niezamieszkałej iloczyn liczby pojemników o odpowiedniej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik

OBOWIĄZEK ZMIANY DEKLARACJI
 • W terminie 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty tj., urodzenie, zgon, przeprowadzka (zmiana liczby osób ), sprzedaż nieruchomości lub zaprzestanie prowadzenia działalności
 • W przypadku zmiany deklaracji, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca zaistnienia zmiany


CO JEŚLI DEKLARACJA NIE ZOSTANIE ZŁOŻONA

 • W przypadku niezłożenia deklaracji lub w wyniku czynności sprawdzających danych błędnych wykazanych w deklaracji, organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnień, albo wszczyna postepowanie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

 

 

Opracował

Wioletta Łachowska

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót