Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska KI.R-22 - Wydawanie zezwoleń na...

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

KI.R-22 - Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.R-22

Karta Informacyjna

Wersja nr 3

z dnia 2017-06-01

 


Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016r. poz. 1354)
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017(M.P. z 2016r. poz. 1018)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 j.t.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury
  stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  pokój nr 23, II piętro
  tel. 81 751 00 60 wew. 41

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Zgoda właściciela nieruchomości (jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem)
 • Tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drzewa lub krzewy – aktualny wypis z rejestru gruntów
 • Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością – do wniosku dołącza się pisemną zgodę współwłaścicieli
 • Rysunek lub aktualną mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Miesiąc

VII

Opłaty

 • Złożenie podania, załączników do podania i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
 • Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. 

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

IX

Uwagi

 • Przy zgłaszaniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy 2 posesji wymagana jest zgoda właścicieli obydwu posesji

 

 

 

Opracował

Jolanta Kotlarek

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót