Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska KI.F-129 - Deklaracja o wysokości...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

KI.F-129 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane

tel./fax: +48 (81) 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.F-129

Karta Informacyjna

Wersja nr 5
z dnia 2020.10.12

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r.  poz.1439 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.1325, z późn. zm.)

 • Uchwała Nr XX.117.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy
 • Stanowisko ds. wymiaru. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-mail: wioletta.lachowska@wolka.pl

III

Wymagane wnioski

Ikona pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [189.13 KB]

IV

Wymagane załączniki

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • są określane w ramach czynności sprawdzających w przypadku nieprawidłowości w deklaracjiVI

Termin załatwiania sprawy

 • Brak

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

KTO SKŁADA (OBOWIĄZEK)

 • Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób i jednostek posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością 

KIEDY SKŁADAMY

 • deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca 
 • Zadeklarowana kwota opłaty za nieruchomości zamieszkałe stanowi  iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty podstawowej wynikającej z uchwały lub stawki ulgowej w przypadku posiadania kompostownika zgodnie z uchwałą Nr XX.116.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

OBOWIĄZEK ZMIANY DEKLARACJI
 • W terminie do 10 dna miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wpływająca na wysokość opłaty np. wyprowadzka mieszkańców, zgon mieszkańca, urodzenie się mieszkańca
 • W przypadku zmiany deklaracji, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca zaistnienia zmiany


CO JEŚLI DEKLARACJA NIE ZOSTANIE ZŁOŻONA

 • W przypadku niezłożenia deklaracji lub w wyniku czynności sprawdzających danych błędnych wykazanych w deklaracji, organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnień, albo wszczyna postepowanie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

 

 

Opracował

Wioletta Łachowska

Sprawdził

Anna Kruk

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Ikona pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [189.13 KB]

Powrót