Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ewidencja ludności KI.USC-151 - Udostępnianie danych...

Poradnik Interesanta - Ewidencja ludności

KI.USC-151 - Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.USC-151

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2019-01-17

Udostępnianie danych jednostkowych

z rejestru mieszkańców

I

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 11.

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL F.RO-151.1

IV

Wymagane załączniki

 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 • Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych jeżeli we wniosku nie można wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych.
 • Pełnomocnictwo gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 • Dowód uiszczenia opłaty, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

V

Dokumenty do wglądu

 • Osoba fizyczna – dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty lub paszport.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca.

VII

Opłaty

 • Opłata w wysokości 31,00 zł za udostępnienie danych jednostkowych uiszczona na konto Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010.
 • Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika uiszczona na konto Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010.

VIII

Tryb odwołania

 • W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępnia organy gminy prowadzący te rejestry.
 • Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 • Dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępnia się nieodpłatnie:
  • organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
  • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),
  • komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza
  • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
 • Zwolnione z opłat są osoby i jednostki organizacyjne w przypadku udostępniania z rejestru mieszkańców danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać interes prawny upoważniający do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby - jeśli żądanie nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia, decyzje innych organów).
 • W przypadku wskazania interesu faktycznego, organ gminy występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opracował

 

mgr Ewa Paprocka

Zatwierdził

 

mgr Edwin Gortat

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [192.87 KB]

Wniosek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [481.94 KB]

Wniosek, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [119.50 KB]

 

 

Powrót