Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ewidencja ludności KI.USC-138 - Wymeldowanie w drodze...

Poradnik Interesanta - Ewidencja ludności

KI.USC-138 - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.USC-138

Karta Informacyjna

Wersja nr 1
z dnia 2015-11-18

 


 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego 

III

Wymagane wnioski

 • Podanie o wymeldowanie zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia lokalu, wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy bądź adresu do korespondencji osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji. W podaniu należy podać, jeśli stanowi tak tytuł prawny, pozostałych współwłaścicieli lokalu oraz ich adresy zamieszkania.

IV

Wymagane załączniki

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu podmiotu występującego z wnioskiem. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby  występującej z wnioskiem.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • W ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może być przedłużany, o czym strony są informowane.
 •  

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa w wysokości 10 zł uiszczona na konto Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

VIII

Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

IX

Uwagi

 • Podanie z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Wólka (parter budynku).
 • Wójt Gminy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do  lokalu w decyzję w sprawie wymeldowania lub odmowy wymeldowania osoby (osób). 

 

 

 

Opracował

mgr Ewa Paprocka

Zatwierdził

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót