Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ewidencja ludności KI.USC-135 - Wydawanie zaświadczeń z...

Poradnik Interesanta - Ewidencja ludności

KI.USC-135 - Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.USC-135

Karta Informacyjna

Wersja nr 1
z dnia 2015-11-18

 


Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców 


 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Urząd Stanu Cywilnego

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Dowód uiszczenia opłaty, gdy wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

V

Dokumenty do wglądu

  • Dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie  tożsamości.

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

VII

Opłaty

  • Jeżeli wydanie zaświadczenia podlega opłacie, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Gminy Wólka  nr  31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

VIII

Tryb odwołania

  • W przypadku odmowy wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę służy na postanowienie w tej sprawie prawo złożenia zażalenia do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka.

IX

Uwagi

  • Na wniosek osoby zainteresowanej złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wydawane jest zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby.

 

 

 

Opracował

mgr Ewa Paprocka

Zatwierdził

 mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót