Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ewidencja ludności KI.USC-134 - Udostępnianie danych...

Poradnik Interesanta - Ewidencja ludności

KI.USC-134 - Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.USC-134

Karta Informacyjna

Wersja nr 1
z dnia 2015-11-18

 


 

Udostępnianie danych jednostkowych
z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

 


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL."

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 • Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych jeżeli we wniosku nie można wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych.
 • Pełnomocnictwo gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 • Dowód uiszczenia opłaty, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

V

Dokumenty do wglądu

 • Osoba fizyczna – dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty lub paszport.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca.

VII

Opłaty

 • Opłata w wysokości 31,00 zł za udostępnienie danych jednostkowych uiszczona  na konto Urzędu Gminy Wólka nr  31 8689 0007 6500 0108 2000 0010
 • Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika uiszczona na konto Urzędu Gminy Wólka nr  31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

VIII

Tryb odwołania

 • W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępnia organy gminy prowadzący te rejestry.
 • Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 • Dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępnia sięnieodpłatnie:
  • organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
  • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie  Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),
  • komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
  • organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
  • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
 • Zwolnione z opłat są osoby i jednostki organizacyjne w przypadku udostępniania z rejestru mieszkańców danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać interes prawny upoważniający do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby - jeśli żądanie nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia, decyzje innych organów).
 • W przypadku wskazania interesu faktycznego, organ gminy występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

 

 

Opracował

mgr Ewa Paprocka

Zatwierdził

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót