Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Przedsiębiorcy

Baza Przedsiębiorców

 
Informujemy, że chcielibyśmy stworzyć bazę przedsiębiorców z terenu Gminy Wólka dostępną na stronie Urzędu Gminy.
 

Wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby być widoczni na stronie www.wolka.pl prosimy o wypełnienie interaktywnego formularza.

Ochotnicza Straż Pożarna w Świdniku Dużym Pierwszym

Ochotnicza Straż Pożarna w Świdniku Dużym Pierwszym

Rodzaj działalności

Adres:

Świdnik Duży Pierwszy 48A , 20-258 Świdnik Duży Pierwszy

Dane kontaktowe:

tel.:

E-mail:

dkaleta@gmail.com

WWW:

www.ospswidnikduzy.ovh.org

Opis:

Celem stowarzyszenia jest: 1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2) Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych i zdarzeń. 3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4) Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 6) Działanie na rzecz ochrony środowiska. 7) Działanie na rzecz obronności, niepodległości państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 8) Działalność charytatywna. 9) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji patriotyczno-religijnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz języka regionalnego. 10) Ochrona i promocja zdrowia. 11) Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 12) Rozpowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 13) Działanie na rzecz rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży. 14) Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 15) Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 16) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy Wólka. 17) Promowanie turystyki i krajoznawstwa. 18) Dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne. 19) Ratownictwo i ochrona ludności. 20) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 21) Promocja i organizacja wolontariatu. Strona 3 z 13 22) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 23) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536), w zakresie określonym w pkt 1-32. 24) Działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni. Zadania i cele wymienione w powyższym paragrafie OSP realizuje przez: 1) Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń ekologicznych oraz przygotowywania informacji o powyższym. 2) Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej. 3) Organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów ratowniczo-gaśniczych. 4) Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP. 5) Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych. 6) Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. 7) Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną. 8) Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu. 9) Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów. 10) Współpracę ze wszystkimi podmiotami o podobnych celach działania. 11) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji. § 6a 1. Dla realizacji celów o których mowa § 5 statutu OSP prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Zarząd określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności: - udział w akcjach ratowniczych. 4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest: - organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, - organizowanie koncertów, zabaw, imprez okolicznościowych, Strona 4 z 13 - wykonywanie usług wysokościowych, dźwigowych, - wynajem gruntów, pomieszczeń usługowych, magazynowych, składów. 5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.

Kategoria:

Budownictwo

Branża:

Artykuły metalowe

Województwo:   lubelskie   / Powiat:   lubelski   / Gmina:   Wólka   / Miejscowość: Świdnik Duży Pierwszy

Mapa:

Powrót