Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Mobilny LOF

Mobilny LOF

Numer Projektu: RPLU.05.06.00-06-0002/17

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość Projektu: 99 925 641, 41 zł

Wydatki kwalifikowalne: 99 925 641, 41 zł, w tym kwota dofinansowania: 77 484 810, 24 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: W dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina Głusk (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Mobilny LOF”.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu dysproporcji w spójności i wystarczalności systemu komunikacji wewnątrz LOF, jak i dostępności do ogólnokrajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikający z rozwoju transportu indywidualnego, a tym samym do poprawy jakości życia. Poprawa funkcjonalności połączeń i rozwiązań transportowych w ramach LOF przyczyni się do zwiększenia aktywności przedsiębiorców działających w jego obszarze i sąsiedztwie. W związku z planowanym dużym wzrostem ilości osób przebywających w obszarze węzłów wzrośnie ilość i rodzaj świadczonych usług a urozmaicony dostęp komunikacyjny przyczyni się bezpośrednio do rozszerzenia oferty turystycznej.

Lider Projektu: Gmina Głusk

Partnerzy Projektu: gmina Jastków, gmina Konopnica, gmina Niedrzwica Duża, gmina Niemce, gmina Lubartów, miasto Lubartów, gmina Nałęczów, gmina Mełgiew, gmina Świdnik, gmina Wólka

 

Gmina Wólka w ramach projektu realizuje następujące zadania:

  • wykonanie węzła przesiadkowego w m. Turka wraz z przebudową skrzyżowania ul. Świerkowej i ul. Dębowej z drogą krajową nr 82;
  • wykonanie węzła przesiadkowego w m. Łuszczów Pierwszy wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 112470L z drogą krajową nr 82;
  • wykonanie miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" w miejscowościach Turka oraz Łuszczów Pierwszy;
  • Oświetlenie energooszczędne w miejscowościach Turka oraz Łuszczów Pierwszy;
  • Chodniki w miejscowościach Turka oraz Łuszczów Pierwszy;

 

Harmonogram realizacji: lata 2017-2020.

 

Projekt znajduje się na etapie wdrażania.

 

Kwota projektu (gmina Wólka): 5.766.751,16 zł

Kwota dofinansowania (gmina Wólka): 4.840.435,10 zł

 

Rozbudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 w miejscowości Turka i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.19 MB]

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.01 MB]

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [654.99 KB]

 

Aktualności:

Rondo na Borku coraz bliżej realizacji

 

Dofinansowanie

Powrót