Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Zielony LOF

Zielony LOF

Numer Projektu: RPLU.07.04.00-06-0002/17

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działanie: 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość Projektu: 21 812 155,93 zł

Wydatki kwalifikowalne: 21 566 478,24 zł, w tym kwota dofinansowania: 18 229 980,94 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: W dniu 22 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Lubartów (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zielony LOF”.

Cel: Celem projektu jest poprawienie jakości terenów zielonych LOF.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy spójności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i do szybszego rozwoju miejscowości w ramach LOF. Projekt jest komplementarny z projektem Mobilny LOF planowanym do realizacji w formule ZIT. Projekty uzupełniają się wzajemnie podnosząc atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną obszaru.

Lider Projektu: Gmina Miasto Lubartów

Partnerzy Projektu: gmina Świdnik, gmina Niemce, gmina Spiczyn, gmina Wólka

Projekt podlega Zielony LOF

Projekt dotyczy wykonania ścieżki ekologicznej długości około 10km biegnącej przez cały teren gminy wraz z wykonaniem punktu widokowego w m. Łysaków.

 

Gmina Wólka w ramach projektu realizuje następujące zadania:

  • wykonanie ścieżki ekologicznej długości około 10 km biegnącej przez cały teren gminy wraz z wykonaniem punktu widokowego w m. Łysaków;

Kwota projektu (gmina Wólka): 4.472.779,00 zł

Kwota dofinansowania (gmina Wólka): 3.801.862,1 5zł

Harmonogram realizacji Projektu: lata 2017-2020

 Mapa

 

Dofinansowanie

Powrót