Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... Kompleksowa modernizacja systemu...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 : OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Działanie: 6.4 : Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość Projektu: 3.169.626,76 zł

Kwota dofinansowania: 2.195.160,75zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej jakości wodę pitną.

Rezultatem projektu jest liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 8039 osób. Grupami docelowymi są mieszkańcy, turyści i przedsiębiorcy z terenu gminy. Projekt przewiduje budowę i przebudowę ujęcia wody w Turce, budowę sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym na oraz modernizację ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym. W ramach projektu przewidywane jest również wykonanie na budynku ujęcia w Turce i Łuszczowie Pierwszym instalacji fotowoltaicznych służących do zasilenia ujęć, a także stworzenie serwisu ICT, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line, do przesyłania stanów licznika (zdalnie) oraz niezbędnego do oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.

Kluczowymi rezultatami projektu są:

  • Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę-8039os.
  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę-8039os.

W ramach projektu planowana jest również wymiana 1320 wodomierzy u osób, które mają uregulowaną gospodarkę ściekową (podłączenie do kanalizacji sanitarnej) na wodomierze z odczytem zdalnym jako nowoczesne systemy monitoringowe.

Okres realizacji projektu: 2018-08-06 - 2019-12-31

 

Dofinansowanie

Powrót