Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... Akademia kluczowych kompetencji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Akademia kluczowych kompetencji

Akademia kluczowych kompetencji

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.2. Kształcenie ogólne

Umowa o dofinansowanie projektu: 281/RPLU.12.02.00-06-0059/17-00

Wartość Projektu: 1 749 259,20 PLN

Wartość dofinansowania: 1 657 659,20 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 - 31.12.2019

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuszczowie

Oddział Gimnazjalny w Pliszczynie przy Szkole Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie

Cel: wzrost poziomu kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), postaw i umiejętności istotnych na ryku pracy u 220 uczniów oraz kompetencji cyfrowo-wychowawczych 35 nauczycieli pochodzących z powyżej wymienionych szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Wólka poprzez zapewnienie wsparcia w postaci wysokiej jakości oferty edukacji opartej o indywidualne podejście do ucznia w szczególności ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, obejmującej: zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, zajęcia z specjalistami, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów oraz studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli połączone z wyposażeniem szkół w pomoce dydaktyczne do końca grudnia 2019 r. 

W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych w Świdniku Małym i Łuszczowie oraz Oddziału Gimnazjalnego w Pliszczynie tj. porozumiewanie się w językach obcych; kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo–technicznych, informatycznych, w tym posługiwania się narzędziami ICT; umiejętności uczenia i logicznego myślenia; inicjatywności i przedsiębiorczości. Zorganizowane w ramach projektu zajęcia edukacyjne (rozwijające i wyrównawcze) oparte zostaną o wykorzystanie ICT – szkolnych i pozaszkolnych, zastosowanie efektywnych metod i form pracy na zajęciach (metoda projektu, pracownia przyrodnicza, warsztaty, e-learning, metody aktywizujące) oraz lekcje wyjazdowe m.in. do Centrum Nauki Kopernik.

W projekcie zaplanowano także szkolenia i studia podyplomowe mające na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli z zastosowania w praktyce narzędzi TIK, umiejętności krytycznego myślenia, a także pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykaz i opis zajęć zaplanowanych w projekcie wraz z wymogami dla uczestników znajduje się w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Akademia kluczowych kompetencji”.

Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze projektu zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Wólka oraz w szkołach objętych przedmiotowym wsparciem. 

 

 
Powrót