Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... Akademia kluczowych kompetencji II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Akademia kluczowych kompetencji II

Akademia kluczowych kompetencji II

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość Projektu: 775 025,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 735 125,00 PLN

Umowa o dofinansowanie projektu:

Okres realizacji projektu: 2018.10.01- 2020.06.30

Cel projektu: wzrost poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji (ICT, matematyczno-przyrodniczych, jęz. obcych), postaw u 160 uczniów, w tym u 1 ucznia niepełnosprawnego, oraz kompetencji cyfrowo-wychowawczych 21 nauczycieli z 2 szkół prowadzonych przez Gminę Wólka zlokalizowaną na terenie LOF poprzez zapewnienie wsparcia w postaci wysokiej jakości oferty edukacji opartej o indywidualne podejście do uczniów w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, obejmującej: zajęcia wyrównawczo - rozwijające uzdolnienia i kreatywność, zajęcia z spec., doradztwo edukacyjno -zawodowe, pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli oraz odpowiednie wyposażenie szkół w innowacyjny sprzęt TIK w ramach projektu do końca czerwca 2020 r.

Szkoły, które biorą udział w projekcie:

1. SP w Turce

2. SP w Sobianowicach

W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych w Sobianowicach oraz Turce tj. porozumiewanie się w językach obcych; kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo–technicznych, informatycznych, w tym posługiwania się narzędziami ICT; umiejętności uczenia i logicznego myślenia; inicjatywności i przedsiębiorczości. Zorganizowane w ramach projektu zajęcia edukacyjne (rozwijające i wyrównawcze) oparte zostaną o wykorzystanie ICT – szkolnych i pozaszkolnych, zastosowanie efektywnych metod i form pracy na zajęciach (metoda projektu, pracownia przyrodnicza, warsztaty, e-learning, metody aktywizujące).

W projekcie zaplanowano także szkolenia i studia podyplomowe mające na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli z zastosowania w praktyce narzędzi TIK, umiejętności krytycznego myślenia, a także pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Powrót