Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... Modernizacja ujęcia wody w Wólce

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Modernizacja ujęcia wody w Wólce

Modernizacja ujęcia wody w Wólce

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 : OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Działanie: 6.4 : Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość Projektu: 554.164,60 zł

Kwota dofinansowania: 384.548,70zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej jakości wodę pitną.

Grupami docelowymi są mieszkańcy, turyści i przedsiębiorcy z terenu gminy.

W ramach projektu przeprowadzono modernizację istniejącej infrastruktury ujęcia wody. W ramach projektu wykonano na budynku ujęcia instalację fotowoltaiczną służącą do zasilenia ujęcia. W ramach dokonano rozbudowy układu pompowego ujęcia wody w Wólce poprzez montaż nowego zestawu hydroforowego wraz z węzłem wodomierzowym, dwóch betonowych komór zasuw oraz wymianę rurociągów międzyobiektowych na nowe, montaż nowych urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu chlorowni, wykonanie nowych schodów wewnętrznych, nowych okładzin ścian i podłóg.

Okres realizacji projektu: 2017-03-01 - 2017-12-29

Realizacja projektu została zakończona.

 

 

 
 
Modernizacja ujęcia wody w Wólce
Powrót