Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... Budowa drogi gminnej obsługującej...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży

Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży

Numer i nazwa działania: 5.5 Transport lotniczy
 
Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.05.05.00-06-001/14-00 z dnia 12-09-2016
 
Całkowity koszt zadania: 4,295,311.53 PLN
 
Kwota dofinansowania: 2,959,886.16 PLN
 
Okres realizacji projektu: od  2014-08-25 do 2015-12-10
 
Opis działań: Przedmiotem projektu była budowa drogi gminnej w miejscowości Świdnik Duży o długości łącznej 3391 m, dostosowanej do nośności 100kN, częściowym chodnikiem dla pieszych, z utwardzonymi poboczami na całej długości, z zaprojektowanym właściwym systemem odwodnienia powierzchniowego korony drogi.
 
Celem nadrzędnym projektu był zrównoważony rozwój gminy Wólka i województwa lubelskiego oraz zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej regionu.
Cele szczegółowe:
 • usprawnienie działania istniejącego układu komunikacyjnego dróg, w tym możliwość rozwoju komunikacji zbiorowej w gminie Wólka
 • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • zmniejszenie emisji spalin,
 • poprawa jakości użytkowania (odwodnienie korony drogi oraz obustronne utwardzenie poboczy)
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów
 • polepszenie komfortu jazdy
 • zapobieżenie marginalizacji społeczności lokalnej (poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej-Port Lotniczy Lublina S.A. i lokalnych jednostek oświatowych - Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym, Przedszkola w Świdniku Małym, jak również do jedynego gimnazjum gminnego w Pliszczynie)
 • rozwój przedsiębiorczości (poprawa dostępu do terenów przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania pod rozwój przemysłu i usług)
 • ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin
 • umożliwienie sprawnej komunikacji zbiorowej i szkolnej dla dzieci z obszaru oddziaływania projektu
 • umożliwienie dojazdu do większych ośrodków osadniczych (Lublin) w celach zarobkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, handlowych
 • umożliwienie dojazdu do punktów skupu dla lokalnych producentów rolnych (w rejonie typowo rolniczym) w celu zbytu płodów rolnych
Powrót