Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Na progu nadziei

Na progu nadziei

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: od 2010 roku do 2011 roku

Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

Grupa docelowa: Beneficjentem ostatecznym, grupą docelowa byli uczniowie Szkoły Podstawowej  w Łuszczowie.

Całkowita kwota projektu: 330 303,03 zł

Wartość Dofinansowania: 127 585,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót