Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje-old RPO

RPO

 
Historia RPO WL sięga roku 2005, w którym rozpoczęły się prace nad krajowymi dokumentami programowymi na okres 2007-2013. Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), regionalne programy operacyjne opracowywały zarządy poszczególnych województw (jako Instytucje Zarządzające RPO) przy współudziale Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Koordynująca). Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/06 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, oficjalne rozmowy z Komisją Europejską w sprawie dokumentów krajowych mogły być rozpoczęte dopiero po zatwierdzeniu przez Radę UE „Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla spójności” (SWW). Stało się to 6 października 2006 r. W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano je dwa tygodnie później, w dniu 21 października 2006 r. Następnie, na mocy art. 28 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, w dniu 7 grudnia 2006 r. Rada Ministrów przedłożyła Komisji Europejskiej przyjęte w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), określające krajowe priorytety, na które będą przeznaczone środki z UE. Do 6 marca 2007 r. – zgodnie z art. 32 ust. 3 cyt. rozporządzenia - przekazane zostały projekty programów operacyjnych (Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Pomoc Techniczna oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013).
 
Negocjacje RPO z Komisją Europejską prowadzili przedstawiciele:
 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Departamentu Koordynacji Programów Regionalnego, Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty) oraz
 • Instytucji Zarządzającej (zarządy 16 województw, w tym Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach negocjacji RPO WL).
Ostateczną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 2 października 2007 r. Na tej podstawie Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął RPO w drodze uchwały i ogłosił w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o:
 • przyjęciu RPO w drodze uchwały Zarządu,
 • stronie internetowej, na której będzie dostępna treść programu,
 • terminie realizacji RPO,
 • zakresie zmian wprowadzonych do projektu RPO,
 • podjęciu przez Komisję decyzji zatwierdzającej RPO.
RPO WL obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowej Strategii Spójności), przez co mają się one przyczyniać do wzrostu gospodarczego oraz do zwiększenia zatrudnienia.
 
Link RPO WL: http://www.rpo.lubelskie.pl/
 
Inwestycje realizowane na terenie Gminy w ramach RPO WL dofinansowywane z EFRR:
 
W 2010 roku wnioskodawca Gmina Wólka podpisała umowy o dofinansowanie z RPO WL i tym samym rozpoczęła realizację projektów twardych, na które złożone zostały wnioski w 2009 i 2010 roku są to:
 
 • Projekt (twardy) „Budowa ulic z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna” Oś Priorytetowa V: TRANSPORT,  Numer i nazwa działania 5.2 „Lokalny układ transportowy”, Nr projektu: 01/09-WND-RPLU.05.02.00-06-071/09, Umowa o dofinansowanie nr 01/09-UDA.RPLU.05.02.00-06-071/09-00-0308 z dnia 25 marca 2010. Całkowity koszt zadania 7 089 270,00 PLN, wydatki kwalifikowlane 6 347 069,99 PLN, kwota dofinansowania 2 824 113,07 PLN. Beneficjent ostateczny, grupa docelowa uzyskująca korzyści z projektu to mieszkańcy Osiedla Borek m. Turka. Okres realizacji projektu to lata 2009-2012.

Skrócony opis działań: Wybudowanie dróg o długości 3,852,83m szerokości 5 m (14 ulic: Berberysowa długości 180,50m, Jesionowa długości 362,57m, Grabowa długości 675,70m, Jagodowa długości 147,50m, Jeżynowa długości 145,01m, Jaworowa długości 139,60m, Konwaliowa długości 115,50m, Wiązowa długości 236,50m, Olchowa długości 102,57m, Poziomkowa długości304,35m, Akacjowa długości 805,79m, Wrzosowa długości 159,50m, Malinowa długości 140,49m, Lipowa długości 337ulice, drogi gminne będą miały odwodnienie systemem spadków podłużnych i poprzecznych połączonych z istniejącą kanalizacją deszczową, powstaną chodniki 3,85km i ogólnodostępne zatoki parkingowe.
 
 • Projekt (twardy) „Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L, Nr 106116L” Nr i nazwa działania RPO 5.5 Transport lotniczy Nr konkursu PK/RPOWL/5.5/2009 Projekt kluczowy znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL na lata 2007-2013r RPO WL nr UP/IWIPK/RPOWL/5.5/1/2009 Umowa o Dofinansowanie nr PK/09-UDA-RPLU.05.05.00-06-001/10-00-0477.
 
Wartość całkowita ogółem, a zarazem koszty kwalifikowalne to 2 527 595,42 PLN kwota dofinansowania z EFRR to 1 387 500,00 PLN.  Beneficjent ostateczny, grupa docelowa uzyskująca korzyści z projektu to mieszkańcy miejscowości Świdnik Duży i Gminy Wólka.
 
Skrócony opis działań: Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ciągu dróg gminnych nr 106115L i nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49 w gminie Wólka, pow. lubelski na działkach ewidencyjnych nr 2023; 2063; 2115; 2104/9; 2250/5; 2104/10; 2250/2; 2250/3; 2360, 1583. Drogi pozostaną drogami lokalnymi (klasa dróg L) o prędkości projektowanej 40km/godz., kategoria ruchu- KR1. Projektowana przebudowa dróg ma na celu dostosowanie ich do przenoszenia obciążeń do 100 KN/oś. Powierzchnia jezdni na odcinku przeznaczonym do przebudowy wynosi 9916,00m2. Długość projektowanego odcinka wynosi 1777,49m, Zakres projektowanych robót w branży drogowej obejmuje:
 • poszerzenie wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych o szerokości 5,00 do 5,50m,
 • budowę ciągu pieszego wzdłuż dróg gminnych o szer. od 1,50m do 2,00m z kostki brukowej gr. 6cm, długość chodnika wraz ze zjazdami 1777,49m,
 • utwardzenie istniejących zjazdów w obszarze zabudowy zwartej z kostki brukowej gr. 8 cm,
 • regulację skarp i poboczy poprzez rozściełanie warstwy ziemi urodzajnej i posianie mieszanki traw,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oznakowania drogi,
 • poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie nowych balustrad w rejonie skarp i obiektów inżynierskich,
 • usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego.
 
Zakres projektowanych robót w branży elektrycznej obejmuje:
 • budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 106115L i 106116L
 • wymianę istniejących opraw oświetleniowych
 
Przewiduje się wykonanie jezdni o szer. 5,50m, w tym dwa pasy ruchu o szer. po 2,75m
Podczas realizacji inwestycji planowane jest wykorzystanie kruszyw, wody, mas betonu asfaltowego.
 
 • Projekt (twardy) „Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L” Nr i nazwa działania RPO 5.5 Transport lotniczy Nr konkursu PK/RPOWL/5.5/2010 Projekt kluczowy znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL na lata 2007-2013r RPO WL nr UP/IWIPK/RPOWL/5.5/5/2010. Wniosek złożony w 2010 roku. Obecnie znajduje się w ocenie merytorycznej w OOP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. Po zakończonej pozytywnie ocenie Gmina podpisze w 2011 roku Umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu indywidualnego zgodnie z podpisaną w 2010 roku Preumową. Okres realizacji zadania 2011 rok. 
 
Całkowita wartość projektu ogółem, a zarazem koszty kwalifikowalne projektu to 2 246 819,19 PLN, kwota dofinansowania z EFRR 1 335 000,00 PLN kwoty te oprócz dofinansowania ulegną modyfikacji po rozstrzygnięciu przetargu.
 
Beneficjent ostateczny, grupa docelowa uzyskująca korzyści z projektu to mieszkańcy miejscowości  Świdnik Mały, Kolonia Świdnik Mały i Gminy Wólka.
 
Skrócony opis działań:  Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 106104L w miejscowości Świdnik Mały, Kolonia Świdnik Mały na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+651,00 w gminie Wólka na działkach ewidencyjnych nr nr 518, 53, 267, 517/2, 515/2, 513/3, 513/4, 514/2, 520/2, 521/2, 521/3, 512/2, 516/2, 513/7, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 39/1, 41/1, 42/1, 52/5, 54/1, 55/1, 62/1, 128/1, 130/1, 133/1, 238/1, 239/1, 240/1, 241/1, 244/1, 260, 38/1, 40/1, 129/1, 132/1. Droga pozostanie drogą lokalną (klasa dróg L) o prędkości projektowanej 40km/godz., kategoria ruchu- KR1. Projektowana przebudowa drogi ma na celu dostosowanie ich do przenoszenia obciążeń do 100 KN/oś. Jezdnia na odcinku przeznaczonym do przebudowy wynosi 9295,00m2. Długość projektowanego odcinka wynosi 1651,00m. Zakres projektowanych robót w branży drogowej obejmuje:
 • wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy użyciu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8 mm gr. 4 cm jak dla KR1,
 • korektę wysokościową niwelety drogi poprawiającą jej płynność przebiegu,
 • przebudowę bądź remont istniejących przepustów pod koroną drogi gminnej,
 • korektę skrzyżowań z drogami publicznymi,
 • budowę chodnika o szerokości od 1,5 do 2,0 m,
 • utwardzenie istniejących zjazdów w obszarze zwartej zabudowy,
 • wykonanie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jak bariery ochronne i ogrodzenia,
 • regulację poboczy i skarp,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wg technologii grubowarstwowej.

W branży elektroenergetycznej obejmuje:

 • budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 106104L,
 • likwidację kolizji linii elektroenergetycznych z drogą,
 • zabezpieczenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu z projektowanym zakresem robót drogowych (rury osłonowe na doziemnych kablach elektroenergetycznych).
Przewiduje się wykonanie jezdni o szer. 5,50m do 6,00m, w tym dwa pasy ruchu o szer. po 2,75m do 3m.