Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Informacja zgłaszanie uwag - odpady...

Gospodarowanie odpadami

Informacja zgłaszanie uwag - odpady komunalne

Informacja zgłaszanie uwag - odpady komunalne

07.10.2016
W związku ze zbyt późnym zgłaszaniem uwag co do nienależytego wykonywania usług przez firmę odbierającą odpady przytaczamy brzmienie §4 pkt 2 uchwały Rady Gminy Wólka Nr X.60.2015 z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

 

„2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości”

Powrót