Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Kosmiczne Przedszkole dla Kosmicznych...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Logotypy unijne:

Kosmiczne Przedszkole dla Kosmicznych Przedszkolaków z Pliszczyna i Turki

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 2 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 
Priorytet inwestycyjny: 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
 
Działanie: 12.1 Edukacja przedszkolna
 
Wartość Projektu: 1 779 475,38 zł
 
Kwota dofinansowania: 1 512 480,27 zł
 
Umowa o dofinansowanie projektu: 486/RPLU.12.01.00-06-0070/20-00 z dnia 22 kwietnia 2021 roku
 
Cel projektu: Celem projektu jest zwiększony poziom upowszechnienia usług w zakresie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie łącznie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 2 nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych dla D w wieku 3-6 lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pliszczynie (25) i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turce (20) oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych o dodatkowe zajęcia dla łącznie 159 D: 92 w ZSPP i 67 D w ZSPT, w województwie lubelskim a także nabycie przez 4 N wychowania przedszkolnego nowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej do 30.09.2022 r.
 
W ramach projektu zrealizowana zostanie przebudowa dawnego budynku Urzędu Gminy Wólka z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej.
 
Zakres robót obejmuje: rozbiórki, wykopy, fundamenty, elementy żelbetowe, stropy, izolacja ścian podziemia, ściany murowane zewnętrzne, kominy, dach, stolarka wewnętrzna, stolarka zewnętrzna, schody wewnętrzne, ściany i ścianki wewnętrzne, tynki wewnętrzne, ślusarka wewnętrzna, podłoża i posadzki, okładziny ścian i malowanie, schody zewnętrzne, pochylnia, elewacja, zagospodarowanie terenu, odtworzenie opaski i dojść, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji sanitarnych oraz wykonanie przyłącza sanitarnego.
 
W wyniku wyżej wymienionych prac powstanie nowoczesny budynek, który będzie miejscem umożliwiającym aktywny udział społeczeństwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości. Będzie to miejsce, gdzie nasi mieszkańcy będą mogli się spotkać, zintegrować, wypożyczyć dobrą książkę, skorzystać z różnorodnej tematyki szkoleń, warsztatów, wystaw bądź też imprez artystycznych oraz kulturalno - edukacyjnych.
Okres realizacji projektu: 2021-06-01 - 2022-09-30
Logotypy unijne
 
Powrót