Komisje Rady Gminy Wólka

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy. 

Do zadań Komisji należy w szczególności kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: 

 • legalności, 
 • gospodarności, 
 • rzetelności, 
 • celowości,
 • sprawności organizacyjnej oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.


Skład Komisji Rewizyjnej 

 1. Dobek Edyta Przewodniczący Komisji
 2. Fil Mirosław Wiceprzewodniczący
 3. Kozieł Krzysztof Sekretarz Komisji
 4. Zaborek Tomasz członek
 5. Gierlach Marcin członek
 6. Kowalik Jadwiga członek
 7. Puszka Andrzej członek
 
Komisja Budżetowa

Przedmiotem działań dla Komisji Budżetowej jest w szczególności: 
 1. wynagrodzenie Wójta,
 2. programy gospodarcze,
 3. sprawy majątkowe gminy przekraczające zakres zwykłego zarządu dotyczące: 
 • obligacji ich zbywanie, nabywanie i wykup przez Wójta,
 • długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • pożyczek i kredytów krótkoterminowych, 
 • tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni, rozwiązywania i występowania z nich, 
 • zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
 • wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
 • wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Skład Komisji Budżetowej
 1. Zatorski Marek Przewodniczący Komisji
 2. Sajdak Dorota Wiceprzewodnicząca
 3. Dobek Edyta członek
 4. Kornet Michał członek
 5. Udrycka Magdalena członek
 6. Goździewska Małgorzata członek
 7. Fil Mirosław członek

 
Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej jest w szczególności opinowanie: 

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • podatki i opłaty w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych.


Skład Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

 1. Puszka Andrzej Przewodniczący Komisji
 2. Mamcarz Janusz Wiceprzewodniczący
 3. Kędra Iwona sekretarz
 4. Zaborek Tomasz członek
 5. Zatorski Marek członek
 6. Gierlach Marcin członek


Komisja Samorządu i Oświaty

Do zadań Komisji należy:

 • posiedzenie wyjazdowe do szkół i Przedszkola,
 • opiniowanie projektów organizacyjnych szkół,
 • posiedzenie wyjazdowe do szkół celem rozeznania możliwości poczynienia oszczędności w oświacie,
 • przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego,
 • opiniowanie projektów budżetu szkół,
 • udział poszczególnych członków komisji w posiedzeniach Rady Rodziców,
 • opiniowanie projektu budżetu gminy,
 • opracowanie planu pracy komisji,
 • zadania zlecone przez Radę Gminy,
 • opiniowanie materiałów i projektów uchwa


Skład Komisji Samorządu i Oświaty

 

 1. Goździewska Małgorzata Przewodniczący Komisji 
 2. Kowalik Jadwiga Wiceprzewodnicząca
 3. Sajdak Dorota członek
 4. Kornet Michał członek
 5. Kozieł Krzysztof członek
 6. Udrycka Magdalena członek
 7. Mamcarz Janusz członek