Tutaj jesteś Aktualności Wybory Parlamentarne 2015 Informacja Wójta Gminy Wólka z dn....

Wybory Parlamentarne 2015

Informacja Wójta Gminy Wólka z dn.  2.10.2015

Informacja Wójta Gminy Wólka z dn. 2.10.2015

02.10.2015
w sprawie spisu wyborców sporządzonego do głosowania zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
Spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest udostępniany na pisemny wniosek wyborcy w Urzędzie Gminy Wólka  w dniach od 5  do 19 października 2015 r. w godzinach pracy urzędu.
 
Do dnia 16 października 2015 r. wyborca posiadający orzeczenie o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może złożyć do Wójta wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 
Wyborca przebywający czasowo oraz  wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający na terenie gminy Wólka, który chce wziąć udział w głosowaniu może w terminie do dnia 
20 października 2015 r. złożyć w Urzędzie Gminy Wólka wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
 
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem głosowania otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie odbiera się w Urzędzie Gminy Wólka osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę do dnia 23 października 2015 r. do godz. 1400 .
 
 
 
wyk. EP/EP
 
Załącznik:
Powrót