Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy

27.09.2019
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) zawiadamiam, że na dzień 4 października 2019 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 23.08.2019 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wólka za pierwsze półrocze 2019 r.
 7. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
  1. informacja Przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. przygotowanie i rozdanie kart do głosowania,
  4. głosowanie,
  5. odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
  6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód
   w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Wólka z dnia 9 marca 2009r.
   w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz wysokość nagród
   ze specjalnego funduszu nagród,
  2. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
   dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wólka,
  3. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  4. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka”,
  5. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  6. uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych
   od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  7. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 rok.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 
 
Verte
 
Ustalam posiedzenia Komisji:
 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 30.09.2019 r. na godz. 8.00
 2. Komisja Budżetowa na dzień 30.09.2019 r. na godz. 9.00
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 30.09.2019 r. na godz.10.00
 
 
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [384.65 KB]

Powrót