Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy

31.05.2019
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2019 r poz. 506) zawiadamiam, że na dzień 14 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania:
  1. debata nad raportem,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu,
  2. wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. opinia stałych komisji Rady Gminy,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wólka, z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
 
Ustalam posiedzenia Komisji:
 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na dzień 12.06.2019. r. godz. 8.30
 2. Komisja Budżetowa na dzień na dzień 12.06.2019 r.. godz. 9.00
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 12.06.2019.r. godz. 9.30
 4. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień na dzień 12.06.2019 r. godz. 10.00
Informacja:
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U z 2019 r. poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót