Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy

07.05.2019
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że na dzień 16 maja 2019 r. (czwartek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 marca 2019 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku,
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej,
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce w roku 2018,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wólka od podatników będących osobami fizycznymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia dla inkasentów terminu płatności
   dla zainkasowanych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia
   za inkaso,
  2. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa
   i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
   z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze,
  3. rozwiązania Zespołu Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce,
  4. przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Turce poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych przedszkola,
  5. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
  6. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka,
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka dla fragmentów miejscowości Długie, Turka, Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi,
  8. określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wólka,
  9. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 rok,
  10. wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
VERTE
 
Ustalam posiedzenia Komisji;
 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 14.05.2019 r. na godz. 8.30
 2. Komisja Budżetowa na dzień 14.05.2019 r. na godz. 9.30
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 14.05.2019 r. na godz. 10.30
 
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót