Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy

08.03.2019
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że na dzień 15 marca 2019 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 stycznia 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 stycznia 2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2019 r.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 marca 2019 r.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 9. Sprawozdanie z działań zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wólka za rok 2018.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Wólka.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wólka w roku 2019,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
  3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Wólka,
  4. dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków,
  5. zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  6. wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
Ustalam posiedzenia Komisji;
 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 14.03.2019 r. na godz. 8.30
 2. Komisja Budżetowa na dzień 14.03.2019 r. na godz. 9.30
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 14.03.2019 r. na godz. 10.30
 
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót