Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy

16.01.2019
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że na dzień 25 stycznia 2019 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13 grudnia 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2018 r.
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy za okres od 22 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wólka,
  2. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wólka,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
  4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wólka,
  6. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wólka na lata 2019-2022,
  7. przyjęcia „PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WÓLKA NA LATA 2019-2021”
  8. ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  9. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
  10. poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wólka od podatników będących osobami fizycznymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia dla inkasentów terminu płatności dla zainkasowanych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  11. zamiaru likwidacji Zespołu Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce
  12. zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  13. wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia Komisj:

 1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 23.01.2019 r. godz. 8.30
 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  na dzień  23.01.2019 r. godz. 9.00
 3. Komisja Rewizyjna na dzień  23.01.2019 r. godz. 9.30
 4. Komisja Budżetowa na dzień 23.01.2019 r. godz. 10.00
 5. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 23.01.2019 r.  godz. 11.00

 

Informacja:
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [375.08 KB]

Powrót