Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLVII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Wólka

13.06.2018
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień, 29 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
 1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu,
 2. wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 4. opinia stałych komisji Rady Gminy,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu
  za 2017 rok,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wólka,
  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 • zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad                  
Ustalam posiedzenia Komisji;
 1. Komisja Rewizyjna na dzień  27.06.2018 r. godz. 8,30
 2. Komisja Budżetowa na dzień na dzień 27.06.2018 r. godz.9.00
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień  27.06.2018 r. godz.10.00
 4. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień na dzień 27.06.2018 r. godz.10.30
Informacja :
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.  (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót