Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Wólka

12.06.2018
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień, 21 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 22 maja 2018 r.
4. Przyjęcie protokołu z sesji zwyczajnej z dnia 23 maja 2018 .r
5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji
Rady o pracy między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
 
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1.  zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Lublinie,
 2. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
 3. ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkohol oraz na piwo,
 4. ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
 5. ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
 6. ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 7. ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 8. ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 9. wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wólka,
 10. stwierdzenia, iż zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka w jej granicach administracyjnych –etap I dla linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm-Lublin Systemowa nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka,
 11. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka w jej granicach administracyjnych – etap I dla linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa,
 12. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2018 r.,
 13. wieloletniej prognozy finansowej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
VERTE
 
Ustalam posiedzenia Komisji;
1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 19.06.2018 r. godz. 8.00
2. Komisja Budżetowa na dzień 19.06.2018 r. godz. 9.00
3. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 19.06.2018 r. godz. 10.00
 
Informacja:
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego
od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy
 
Powrót