Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLIII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Wólka

07.03.2018
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2017 r. poz.1875) zawiadamiam, że na dzień, 16 marca 2018 r. (piątek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 stycznia 2018 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Wólka
  w 2017 r.
 7. Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wólka za rok 2017.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. podziału Gminy Wólka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
   i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  2. podziału Gminy Wólka na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic
   i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wólka w roku 2018,
  4. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wólka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  5. uchylenia Uchwały Nr XXXV/233/09 Rady Gminy Wólka z dnia 9 marca
   2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
  6. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
   i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  7. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Wólka,
  8. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2018 r.,
  9. wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 15.03.2018 r. godz. 8.00
 2. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 15.03.2018 r. godz. 10.00
 3. Komisja Budżetowa na dzień 15.03.2018 r. godz. 12.00

 

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

 

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Wólka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [352.66 KB]

 

Powrót