Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy

19.12.2017
Na podstawie art. 20 ust. 1 stawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U .z 2017 r. poz. 1875 ) zawiadamiam, że na dzień 28 grudnia 2017 r.(czwartek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 grudnia 2017 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Przyjęcie planu budżetu na 2018 r.
  1. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wólka na 2018 rok,
  2. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Wólka na 2018 rok.
  3. opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka, na temat projektu budżetu na 2018 rok,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok,
  6. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  7. opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka, na temat wieloletniej prognozy finansowej,
  8. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Po zakończeniu obrad odbędzie się spotkanie okolicznościowe, kończące 2017 rok.

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

 

Powrót