Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 10.11.2017 r.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 10.11.2017 r.

30.10.2017
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2017 r. poz.1875) zawiadamiam, że na dzień, 10 listopada 2017 r.(piątek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 8 września 2017 r.
  4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z dnia 18 września 2017 r.
  5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
  7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych,
  8. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.
  9. Interpelacje i zapytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, (m. Bystrzyca działka nr 1169/1),
   2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym,(m. Świdnik Mały działka Nr 84/2),
   3. określenia wysokości rocznych stawek  podatku od środków transportowych na rok 2018,
   4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka na rok 2018,
   5. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
    na 2018 rok,
   6. przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.
   7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
    im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie ,dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka w ośmioletnią szkołę podstawową,
   8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
    w Turce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka w ośmioletnią szkołę podstawową,
   9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
    im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka  w ośmioletnią szkołę podstawową,
   10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
    im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka w ośmioletnią szkołę podstawową,
   11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
    w Świdniku Małym ,dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka
    w ośmioletnią szkołę podstawową,
   12. sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wólka,
   13. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Wólka,
   14. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2017 r.
  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 10.11.2017 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [307.53 KB]

Powrót