Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy

08.06.2017
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2016r poz.446 z późn.zm) zawiadamiam, że na dzień 23 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. podziału Gminy Wólka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  2. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu,
  4. wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  6. opinia stałych komisji Rady Gminy,
  7. dyskusja,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok,
  9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wólka,
  10. zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rewizyjna na dzień 21.06.2017 r. godz. 8:30

 2. Komisja Budżetowa na dzień na dzień 21.06.2017 r. godz.9:00

 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 21.06.2017 r. godz.10:00

 4. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień na dzień 21.06.2017 r. godz.11:00

 

 

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

 

Załączniki: 

 

Powrót