Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy

23.05.2017
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2016 r. poz.446 z późn. zm ) zawiadamiam, że na dzień, 2 czerwca 2017 r.(piątek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o realizowanym projekcie pn. „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym”,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
   w 2016 r.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) uchwalenia” Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 dla Gminy Wólka”.

  b) przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronnym ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020

  c) przystąpienia do opracowania lokalnego programu rewitalizacji Gminy Wólka na lata 2017-2023

  d) zmian w budżecie gminy na 2017 r.

  e) wieloletniej prognozy finansowej.


 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Budżetowa na dzień  31.05.2017 r. godz. 8.00
 2. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 31.05.2017 r. godz. 8.30
 3. Komisja Rolnictwa na dzień 31.05.2017 r. godz. 9.30

 

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

Powrót