Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Wólka

06.02.2017
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z późn.zm) zawiadamiam, że na dzień, 16 lutego 2017 r.(czwartek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Wólka za rok 2016.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wólka w roku 2017
  2. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  3. zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  4. wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia Komisji

 1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 14.02.2017 r. godz. 8.30

 2. Komisja Budżetowa na dzień 14.02.2017 r. godz. 8.45

 3. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 14.02.2017 r. godz. 9.15

 

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

 

Załacznik:

 

Powrót