Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Wólka

08.11.2016
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(tj. Dz. U z 2016r. poz. 446.) zawiadamiam, że na dzień 17 listopada 2016 r. (czwartek) 
godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14.09.2016 r. 
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 12.10.2016 r.
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami,
 7. Informacja o złożonych oświadczeń majątkowych. 
 8. Informacja z wykonania budżetu za okres od początku roku do 30 września 2016 r. 
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wólce,
  2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. 
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka na rok 2017 r.
  5. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
  6. udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania „Naprawa odcinka drogi powiatowej nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska – Sobianowice - Pliszczyn w miejscowości Pliszczyn na odcinku ok. 60 m. mającą na celu zabezpieczenie jezdni, pobocza i skarp przed dalszym osuwaniem się w kierunku rzeki Ciemięgi.”
  7. przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
  8. zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
  9. wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.
 
Ustalam posiedzenia Komisji;
 1. Komisja Budżetowa na dzień 15.11.2016 r. godz. 8.00
 2. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 15.11.2016 r. godz.9.00
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 15.11.2016 r. godz. 9.30
Informacja :
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy. 
 
 
Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Wólka [pdf, 334kb]
Powrót