Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy

06.09.2016
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
( Dz. U z 2016 r. poz.446 z późn.zm) zawiadamiam, że na dzień 14.09.2016 r. (środa) 
godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wólka zaliczanych do sektora finansów publicznych.
  2. zmiany uchwały Nr XXXIII/203/13 Rady Gminy Wólka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji pn. Fundusz Lokalny im. Jana Sobieskiego. 
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,(działka nr 12/36 w Łuszczowie Pierwszym)
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,(działki w Pliszczynie)
  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka Nr 1217/32 w m. Turka)
  6. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka,
  7. zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody,
  8. wspólnej realizacji zadania pod nazwą  „Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2016 „.
  9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.137.2016 Rady Gminy Wólka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej powiatowi Lubelskiemu na realizację projektu pn. „Przebudowa ciągów pieszych o łącznej długości 1,20 km wzdłuż drogi powiatowej nr 1564 L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku po lewej stronie drogi od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+126,57 – etap III.”
  10. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  11. wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rewizyjna na dzień 12.09.2016 r. godz. 8.00
 2. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień  12.09.2016 r.   godz. 8.30
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 12.09.2016 r.  godz.9.30
 4. Komisja Budżetowa na dzień  12.09.2016 r.  godz. 10.30

 

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

 

Załącznik: 

Powrót