Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy

14.06.2016
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(tj. Dz. U z 2013r poz. 594 z późn.zm) zawiadamiam, że na dzień 29 czerwca 2016 r. (środa) 
godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 10 maja 2016 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 maja 2016 r.
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce za 2015 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej powiatowi Lubelskiemu na realizację projektu pn.”Przebudowa ciągów pieszych o łącznej długości 1,20 km wzdłuż drogi powiatowej nr 1564 L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku po lewej stronie drogi od km rob.0+000,00 do km rob.1+126,57 – etap III.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2015 rok i podjęcie uchwały 
   1. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
   2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu,
   3. wniosek Komisji Rewizyjnej,
   4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, 
   5. opinia stałych komisji Rady Gminy,
   6. dyskusja,
   7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok,
   8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wólka.
  3. zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
  4. wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.

Ustalam posiedzenia Komisji;
 • Komisja Rewizyjna na dzień 27.06.2015 r. godz. 8,00
 • Komisja Budżetowa na dzień na dzień 27.06.2015 r. godz.8.30
 • Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 27.06.2015 r. godz.9.30
 • Komisja Samorządu i Oświaty na dzień na dzień 27.06.2015 r. godz.10.30

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy. 

 

Powrót