Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy

22.01.2016
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2015r. poz.1515 z późn.zm.) zawiadamiam, że na dzień 28 stycznia 2016 r. (czwartek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

       

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wólce za 2015 r.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

  b)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  c)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  e)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

  f)      wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wólka,

  g)     zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

  h)     uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wólka,

  i)      zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wólka,

  j)      zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

  k)     zmian w budżecie gminy na 2016 r.

  l)      wieloletniej prognozy finansowej.


 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rewizyjna 25.01. 2016 r. godz.  8.00
 2. Komisja Budżetowa na dzień  25.01.2016 r.  godz. 8.30
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 25.01.2016 r.  godz. 9.30
 4. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień  25.01.2016 r.   godz. 10.30

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

 

Załącznik

Powrót