Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy

12.11.2015
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(tj. Dz. U z 2015r. poz.1515 z późn.zm.) zawiadamiam, że na dzień 19 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. 
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka na rok 2016.
  3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
  4. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  5. wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa.
  6. przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
  7. zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
  8. wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Ustalam posiedzenia Komisji:

Komisja Budżetowa na dzień 17.11.2015 r. godz. 8.30

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 17.11.2015 r. godz. 10.00

Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 17.11.2015 r. godz.11.30

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy. 

 

Załączniki:

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy

Powrót