Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA ROKOWANIA PO...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TURCE

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TURCE

10.10.2017
Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka nr 1749/3 o pow.3881m2. V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00117953/6. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren mieszkalnictwa rolniczego –MR, tereny przemysłowe –P oraz zieleń izolacyjną –ZI. Działka położona jest w niedalekiej odległości od drogi krajowej Lublin-Łęczna w otoczeniu terenów niezabudowanych przy utwardzonej drodze gminnej. Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Działka ze względu na szerokość ok.6,5 m bez możliwości samoistnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

Dostępne uzbrojenie dla  to: w, e, , zlokalizowane  w pobliżu.

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena wywoławcza – 33.290,00zł. netto – zaliczka  – 3.500zł

W/w działka nie została sprzedana w przetargach organizowanych:

I przetarg 25 stycznia 2017r

II przetarg 9 maja 2017r.

Rokowania zostaną przeprowadzone  dnia 23 listopada  2017r. o godz .10.00

w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy  do dnia  15 listopada włącznie.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać

  • Imię, nazwisko , adres albo nazwę firmy
  • Datę sporządzenia zgłoszenia
  • Oświadczenie zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • Proponowana cenę i sposób jej zapłaty
  • Własnoręczny podpis
  • Oświadczenie zgłaszającego o zapoznaniu się ze stanem prawnym i fatycznym nieruchomości
  • Dołączona kopię dowodu wpłaty zaliczki

Koperta powinna być zamknięta i opisana:

,,Rokowania – Turka działka nr 1749/3”

Zaliczkę należy wpłacić gotówką  nr konta  94 8689 0007 6500 0108 2000 0040. Zaliczka winna wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do  15 listopada 2017r.


Informacje ogólne 

W wyznaczonym terminie  nie złożono   wniosków o pierwszeństwo  w nabyciu  oferowanej nieruchomości .

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w  rokowaniach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

Zaliczkę  wpłaconą  przez uczestnika rokowań zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym uczestnikom zostaje zwrócona.

Zgłaszającemu , który w wyznaczonym terminie nie uiści  ceny osiągniętej w rokowaniach powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00 w terminie do 15 listopada 2017r.                                                    

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg.

Powrót