Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka w...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka

02.09.2016
Wójt Gminy Wólka zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Wólka.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały będą przyjmowane w formie pisemnej poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Wólka pok. nr 24 lub drogą elektroniczną na adres wolka@bazagmin.pl -wskazanego formularza, który stanowi  załącznik do uchwały Nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26.06.2015r., dostępnego w Urzędzie Gminy Wólka pok. nr 24 oraz na stronie internetowej (www.wolka.pl

 

w terminie od 2 września2016r. do 9 września 2016r.   

 

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

Załączniki: 

Powrót