Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 16.02.2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 16.02.2016 r.

16.02.2016
w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział 
w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, § 10 ust. 1 i 2 uchwały XV.91.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia nr 5.2016 Wójta Gminy Wólka z dnia 01.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Wólka, zwracam się do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie swoich przedstawicieli do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadania pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.
 
Kandydatów do komisji konkursowej organizacje zgłaszają na piśmie wg. wzoru stanowiącego załącznik  do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 23 lutego 2016 r., z tym że jedna organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.
 
Do komisji wejdą dwie osoby spośród osób zgłoszonych przez organizacje. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów, wybór dokonany zostanie w drodze losowania. Jeżeli pomiędzy zgłoszonym kandydatem, a organizacją, która złożyła ofertę zaistniałaby sytuacja budząca zastrzeżenia co do jego bezstronności, jest on zobowiązany do poinformowania o powyższym Wójta Gminy i będzie podlegał wyłączeniu z prac komisji. Do składu komisji nie wchodzą osoby wskazane przez organizację jeżeli organizacje
te zgłosiły ofertę na realizację ww. zadania.
 
 
 
Załączniki
  • Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 16.02.2016 r. + zgłoszenie do komisji konkursowej [plik pdf, rozmiar: 370KB]
 
 
Powrót