Tutaj jesteś Aktualności Odnawialne Źródła Energii Nowy nabór dotyczący odnawialnych...

Aktualności - Odnawialne Źródła Energii

Nowy nabór dotyczący odnawialnych źródeł energii

Nowy nabór dotyczący odnawialnych źródeł energii

07.06.2019
Uprzejmie informujemy, że Gmina Wólka zamierza przystąpić do nowej edycji projektu polegającego na montażu instalacji/mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby gospodarstw domowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
W ramach projektu będzie można wykonać:
  • instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • instalacje kolektorów słonecznych do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • piece na biomasę,
  • pompy ciepła do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego.
 
W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami właścicieli nieruchomości deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE wraz z załącznikami:
  • właściwą ankietą (wg wzoru),
  • dokumentem potwierdzającym niezaleganie w opłatach na rzecz Gminy Wólka (wg wzoru),
  • umową użyczenia nieruchomości (wg wzoru),
  • pierwszą stroną deklaracji PIT,
  • w przypadku instalacji fotowoltaicznych - kserokopiami faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym (na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, ankiety bez kserokopii faktur nie będą przyjmowane).
 
Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne zameldowane lub zamieszkujące na terenie Gminy Wólka, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców. Pierwszeństwo udziału mają mieszkańcy rozliczający podatek dochodowy w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Wólka (na potwierdzenie kopia pierwszej strony deklaracji PIT). Warunkiem udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Wólka z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.
 
Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.
 
Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi bezpośrednio ze złożonych ankiet.
 
Wartość wkładu mieszkańca zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę i montaż instalacji.
 
Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.
 
Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie skierowany do realizacji.
 
Ewentualna realizacja projektu planowana jest na lata 2020-2021, z tym że jego rozpoczęcie – uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2020 roku.
 
Deklaracje udziału w projekcie wraz z kompletem załączników należy składać w tutejszym Urzędzie Gminy Wólka, parter – stanowisko obok Biura Podawczego, w terminie od 4 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. w godz. od 8.00-15.30
                                    
Wójt Gminy Wólka
      /-/       
Edwin Gortat
 
Powrót