Tutaj jesteś Aktualności Odnawialne Źródła Energii INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTALACJI...

Aktualności - Odnawialne Źródła Energii

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW NA BIOMASĘ

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW NA BIOMASĘ

10.11.2017
Gmina Wólka realizuje projekt pt. ”OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę” i uzyskała na jego realizację dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. W ramach projektu zainstalowanych zostanie 513 instalacji kolektorów słonecznych oraz 25 kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie naszej gminy. W marcu br. odbyły się spotkania z mieszkańcami, podczas których informowaliśmy, iż przystępujemy do podpisywania umów dotyczących zobowiązań organizacyjnych i finansowych oraz, że po zakończeniu procedury podpisywania umów ogłosimy przetarg na wybór wykonawcy, którego ogłoszenie było planowane na maj br. Zdając sobie sprawę, iż czekacie Państwo na dalsze działania związane z realizacją tej inwestycji, przedstawiamy pełną informację na temat podejmowanych przez gminę działań.

Podczas podpisywania umów pojawiło się wiele niejasności dotyczących stawki podatku VAT, jaką powinniśmy zastosować w przypadku mieszkańców, którzy na swoich  posesjach prowadzą działalność gospodarczą. W celu wyjaśnienia tych oraz innych związanych z VAT-em niejasności złożyliśmy do Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, do których odpowiedź uzyskaliśmy w pierwszej dekadzie września.

Z uzyskanych interpretacji wynika m. in., iż:

- Stawkę 8% należy zastosować dla kolektorów słonecznych montowanych na dachu bądź elewacji  budynków mieszkaniowych oraz kotów na biomasę montowanych w budynkach, których powierzchnia nie przekracza 300 m2 (dot. budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym);

- Stawkę 23% stosujemy dla kolektorów słonecznych montowanych na dachu bądź elewacji  budynków mieszkaniowych oraz kotłów na biomasę montowanych w budynkach, których powierzchnia przekracza 300 m2 oraz dla kolektorów montowanych na stelażu na gruncie oraz na dachu budynków gospodarczych;

- Jeśli kolektory słoneczne bądź kotły na biomasę będą montowane w budynkach, których powierzchnia przekracza 300 m2, preferencyjną stawkę 8% stosujemy tylko do   części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekt do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W stosunku do pozostałej powierzchni budynku należy zastosować opodatkowanie 23%.

- brak jest konieczności opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę  po upływie okresu trwałości projektu.

- w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się lokale niemieszkalne (użytkowe) stosujemy ż proporcję- preferencyjną stawkę 8% stosujemy do części podstawy opodatkowania  do której ma zastosowanie społeczny program mieszkaniowy, a do  reszty powierzchni należy zastosować 23% stawkę VAT.

- wnioskodawca ma obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla całości nabywanych usług budowlanych.

- podstawą opodatkowania będą nie tylko wpłaty od mieszkańców, ale także dofinansowanie otrzymane w ramach realizowanego projektu ze środków RPO WL. Zgodnie z powyższym dotację należy opodatkować tożsamą stawką VAT, jaką jest opodatkowany dotowany towar lub usługa.

Dodatkowo informujemy Państwa, iż w odpowiedzi na uzyskaną interpretację dot. opodatkowania dotacji, złożona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z dnia 1 września 2017r.,  znak sprawy: 0113-KDIPT1-3.4012.389.2017.1.OS, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w sprawie której wyrok jeszcze nie zapadł. Takie stanowisko zostało wyrażone w interpretacjach, które otrzymała znaczna część gmin z województwa lubelskiego. Tych dodatkowych kosztów dotyczących opodatkowania dotacji nie zakładaliśmy i nikt tego nie czynił. Podatku VAT od dotacji unijnej nie było w żadnych z poprzednio realizowanych unijnych projektów, w tym także dotyczących montażu kolektorów słonecznych. O wyniku postępowania sądowego będziemy Państwa na bieżąco informować.

Dodatkowo do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi złożony został wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego dla wykonywanych kompleksowych czynności na rzecz mieszkańców gminy realizowanych w ramach projektu. Odpowiedź uzyskaliśmy 10.11.2017r.

Kolejnym problemem, przed którym stanęliśmy jest wejście w życie nowych przepisów tzw. rozporządzenia antysmogowego, co wymusiło na nas dostosowanie dokumentacji przetargowej do aktualnie obowiązujących przepisów.

Powyższe niezależne od nas problemy niestety wysłużyły nam prace związane z ogłoszeniem przetargu na wykonanie instalacji, gdyż uważamy, iż nie należy rozpoczynać realizacji projektu przy tak dużej liczbie niewiadomych. Zależy nam, aby realizacja zadania przebiegała sprawnie  i jak najlepiej dla naszych mieszkańców, którzy biorą udział w projekcie. Przystępując do prac optymistycznie podeszliśmy do tematu i zakładaliśmy, że instalacje będą wykonywane jeszcze w tym roku, jednak nie ustrzegliśmy się niezależnych od nas opóźnień.  Gwarantujemy, iż nie ma zagrożenia w kwestii realizacji projektu, gdyż jest on realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego harmonogram rzeczowo- finansowym. Podsumowując informujemy, iż prace nad przygotowywaniem dokumentacji przetargowej trwają i zostanie on niebawem ogłoszony.

Bieżące informacje dotyczące postępu prac związanych z realizacją projektu można uzyskać pod nr tel. 81 47817 69.


Interpretacja 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [585.83 KB]

Interpretacja 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [567.48 KB]

Interpretacja 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [526.80 KB]

Powrót