Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA

Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA

10.09.2018
Z dnia 10 września 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka w dniach od 18 września 2018 r. do 10 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, w pokoju nr 25 w godzinach od 7:30 do 15:30.
   
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, o godz. 11:30.
   
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać
na piśmie do Wójta Gminy Wólka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 listopada 2018 r.
   
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest studium,
o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, w pokoju nr 25.
   
Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy
i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 2 listopada 2018 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 albo w formie elektronicznej, na adres gmina@wolka.pl. W temacie uwagi należy wpisać "Prognoza - studium".
   
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wólka.
   
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
nie jest prowadzone.
 
WÓJT GMINY WÓLKA
Edwin Gortat
 
Powrót